Ստոմատոլոգիական դասախոսությունների և ձեռքի հմտության դասերի թեմաները

Գեղագիտական ստոմատոլոգիա

 • Ատամների մորֆոլոգիան
 • Ատամի հյուսվածքների կառուցվածքը, ախտահարումները։ Կարիեսի դասակարգումը։ Կարիոզ խոռոչների գործիքային մշակում, ադհեզիոն համակարգեր
 • Ըստ Բլեկի առաջին և երկրորդ դասի խոռոչների գործիքային մշակում և վերականգնումը
 • Ըստ Բլեկի երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ դասի խոռոչների գործիքային մշակում և վերականգնումը
 • Ֆրոնտալ ատամների գեղագիտական վերականգնում
 • Կոֆֆերդամի օգտագործումը ստոմատոլոգիայում
 • Ֆոտոնկարահանումը ստոմատոլոգիայում

Էնդոդոնտիա

 • Էնդոդոնտիա․ Անամնեզ, դիագնոստիկա, պլանավորում։ Էնդոդոնտիկ մուտքի ձևավորում
 • Արմատախողովակների կառուցվածքը, դրանց գործիքային մշակումը կախված կառուցվածքային առանձնահատկություններից և դեղորայքային մշակումը
 • Արմատախողովակների լեցավորումը
 • Էնդոդոնտիայի բարդություններ
 • Վիրաբուժական Էնդոդոնտիա

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

 • Ադհեզիվ կերամիկական ռեստավրացիաներ (ՌԴ․, ք․ Ստավրոպոլ, Դա-Վինչի ուսումնական կենտրոն)
 • Ֆրոնտալ ատամների հղկումը (ՌԴ․, ք․ Ստավրոպոլ, Դա-Վինչի ուսումնական կենտրոն)
 • Դիստալ սեգմենտի ատամների հղկումը (ՌԴ․, ք․ Ստավրոպոլ, Դա-Վինչի ուսումնական կենտրոն)
 • Օկլյուզիայի հիմունքները, քուքստործնոտային հոդ, հոդափոխանակիչ և դիմային աղեղ
 • Հոդափոխանակիչ և դիմային աղեղ։ Միմյանցից դրոշմի ստացում և գիպսավորում
 • «Թվային տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում» այց լաբորատորիա
 • «Թվային տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում» պրակտիկ դաս – ներբերանային սկանավորում
 • Մասնակի շարժական (բյուգելային) պրոթեզներ
 • Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզներ
 • Իմպլանտոլոգիական բուժման պլանավորում / Պրոթեզավորումը ատամնային իմպլանտների վրա

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա և իմպլանտոլոգիա

 • Կարերի տեղադրումը ստոմատոլոգիական պրակտիկայում
 • Ատամների մինիմալ ինվազիվ հեռացում, ատամնաբնի լեցավուրում և կարում
 • Հաջող իմպլանտոլոգիական բուժման չափորոշիչները
 • Ոսկրային հյուսվածքի ծավալի ավելացում/ Ոսկրային պլաստիկա
 • Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա
 • Իմպլանտոլոգիական բուժման պլանավորում/ Պրոթեզավորումը ատամնային իմպլանտների վրա
 • Ատամնային իմպլանտոլոգիայի բարդությունները
 • Կարերի տեղադրումը ստոմատոլոգիական պրակտիկայում

Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա

 • Միջդիսցիպլինար ստոմատոլոգիական մոտեցում
 • Օկլուզիայի հիմունքները, քուքստործնոտային հոդ, արտիկուլյատոր

Պերիոդոնտոլոգիա

 • Պերիոդոնտի հիստոլոգիական կառուցվածքը և հիվանդությունների դասակարգումը
 • Գործիքներ / նյութեր / բուժում
 • Բերանի խնամքի ուսուցումը և պացիենտների վարումը

Սոֆտ հմտությունների զարգացման դասախոսությունների թեմաները

 • Ով է առաջնորդը/մենեջերը
 • Թիմային աշխատանքը հաջողության կարևոր պայման
 • Բիզնես նախագծերի կառավարում
 • Հաջող պրեզենտացիաների պարտաստում և ներկայացում
 • Սոցիալական պատասխանատվություն/Կամավորականություն
 • Սոցիալական ցանցերի դերը
 • Բիզնեսի հաղորդակցություն
 • Հաճախորդների սպասարկում

Topics of Dental English lessons

 • Introduction and biography
 • First meeting with a patient
 • Asking and answering the questions.
 • Giving solutions and making plans.
 • Modal verbs
 • Teeth and mouth hygiene
 • More details about teeth and their functions
 • Speaking about dental problems
 • Prescribing medicine and giving recommendations
 • Presentations on dental topics
 • Practical presentations
 • Test

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկանո՞ւմ եք մասնակցել