Ստոմատոլոգիական դասախոսությունների և ձեռքի հմտության դասերի թեմաները

Գեղագիտական ստոմատոլոգիա

 • Գեղագիտական ​​պլանավորումը ստոմատոլոգիայում
 • Ատամների վերականգնումը ուղղակի մեթոդներով
 • Վերին կենտրոնական կտրիչների և առաջին ստորին աղորիքների անատոմիան և դրանց ձևավորումը
 • Կոֆֆերդամի օգտագործումը ստոմատոլոգիայում
 • Ֆոտոնկարահանումը ստոմատոլոգիայում

Էնդոդոնտիա

 • Արմատախողովակների կառուցվածքը, դրանց գործիքային և դեղորայքային մշակումը:
 • Արմատախողովակների լեցավորումը
 • Էնդոդոնտիկայի բարդություններ

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

 • Ատամնային պսակների և կամուրջների պատրաստումը, պլանավորումից մինչև ֆիքսացիա
 • Թվային տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում
 • Ատամների վերականգնումը վինիրների, ներդիրներ, վերդիրների օգնությամբ
 • Լրիվ շարժական թիթեղային և մասնակի շարժական (բյուգելային) պրոթեզներ
 • Իմպլանտոլոգիական բուժման պլանավորում / Պրոթեզավորումը ատամնային իմպլանտների վրա

Մանկաական ստոմատոլոգիա

 • Մանկական ստոմատոլոգիայի հիմունքները

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

 • Ատամների մինիմալ ինվազիվ հեռացում, ատամնաբնի լեցավուրում և կարում

Իմպլանտոլոգիա

 • Հաջող իմպլանտոլոգիական բուժման չափորոշիչները
 • Ոսկրային հյուսվածքի ծավալի ավելացում/ Ոսկրային պլաստիկա
 • Փափուկ հյուսվածքների տրանսպլանտացիա
 • Ատամնային իմպլանտոլոգիայի բարդությունները
 • Կարերի տեղադրումը ստոմատոլոգիական պրակտիկայում

Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա

 • Միջդիսցիպլինար ստոմատոլոգիական մոտեցում
 • Օկլուզիայի հիմունքները, քուքստործնոտային հոդ, արտիկուլյատոր

Պերիոդոնտոլոգիա

 • Պերիոդոնտի հիստոլոգիական կառուցվածքը և հիվանդությունների դասակարգումը
 • Գործիքներ / նյութեր / բուժում
 • Բերանի խնամքի ուսուցումը և պացիենտների վարումը

Սոֆտ հմտությունների զարգացման դասախոսությունների թեմաները

 • Ով է առաջնորդը/մենեջերը
 • Թիմային աշխատանքը հաջողության կարևոր պայման
 • Բիզնես նախագծերի կառավարում
 • Հաջող պրեզենտացիաների պարտաստում և ներկայացում
 • Սոցիալական պատասխանատվություն/Կամավորականություն
 • Սոցիալական ցանցերի դերը
 • Բիզնեսի հաղորդակցություն
 • Հաճախորդների սպասարկում

Topics of Dental English lessons

 • Introduction and biography
 • First meeting with a patient
 • Asking and answering the questions.
 • Giving solutions and making plans.
 • Modal verbs
 • Teeth and mouth hygiene
 • More details about teeth and their functions
 • Speaking about dental problems
 • Prescribing medicine and giving recommendations
 • Presentations on dental topics
 • Practical presentations
 • Test

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկանո՞ւմ եք մասնակցել